Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Cotraad

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Cotraad. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 51243296 BTW nummer: NL.1508.40.597.B.01

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Cotraad en cliënten/opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers (hierna genoemd als opdrachtgever).

2 Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Cotraad zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2.2 Cotraad heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting; het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd 2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cotraad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever, geschiedt uitsluitend in onderling overleg met Cotraad. 2.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cotraad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cotraad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cotraad zijn verstrekt, heeft Cotraad het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 2.5 Cotraad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cotraad is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cotraad kenbaar behoorde te zijn.

2.6 Opdrachtgever en Cotraad selecteren in overleg een geschikte locatie. De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.

 

3 Vervanging

3.1 Cotraad kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het trainersteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het opdrachtteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Cotraad plaatsvinden.

3.2 Vervanging van deelnemer(s) tijdens trainingen is toegestaan, mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. Bij vervanging dient de opdrachtgever Cotraad hierover zo snel mogelijk schriftelijk te informeren.

3.3 Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. Cotraad zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Cotraad een gelijkwaardige trainer/coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

3.4 Bij individuele trajecten wordt de huisarts ingeschakeld als vervanging van Cotraad als deze door overmacht het traject niet kan vortzetten.

 

4 Tarieven en kosten van de opdracht

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Cotraad gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

4.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven exclusief omzetbelasting (BTW).

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Cotraad beschikbare informatie.

4.4 Cotraad rekent een vast tarief per uur, dagdeel of training. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingskosten en reiskosten.

4.5 Eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen en zullen (indien noodzakelijk) in overleg met de opdrachtgever afzonderlijk worden berekend.

4.6 Tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die Cotraad noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

4.7 Een overkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever akkoord geeft per email of contract door Cotraad is ontvangen en geaccepteerd.

4.8 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Cotraad de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum aan Cotraad overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Cotraad zijn vorderingen op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

5.3 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Cotraad binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan Cotraad kenbaar te maken. Bij gebreke wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

 

6 Annulering

6.1 Een door opdrachtgever en Cotraad geaccordeerde overeenkomst rondom training kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In onderstaande gevallen van annulering door opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht:

– annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 100% van het totale bedrag;

– annulering c.q. uitstel van de 15e t/m de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 75% van het totale bedrag;

– annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk of per email worden doorgegeven. De dag waarop de annulering bij Cotraad is ontvangen geldt als annuleringsdatum.

6.2 Bij afzeggingen van individuele advies- en coachingsgesprekken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. In geval van overmacht worden geen gesprekskosten in rekening gebracht.

6.3 Cotraad behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare.

7 Duur en beëindiging

7.1 Wanneer de duur van de overeenkomst niet vooraf wordt vastgesteld, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.4 Cotraad heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen t voldoen.

7.5 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

8 Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen waarvan een partij redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn.

8.2 Cotraad is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uivoering van de opdracht. Alleen en voor zover de cliënt toestemming geeft, rapporteert Cotraad hierover aan derden. Uitzondering hierop is wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.

9 Eigendom

Al het materiaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en, zijn en blijven het eigendom van Cotraad. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Cotraad en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, mits onder nadrukkelijke vermelding van de bron, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Cotraad is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Cotraad.

10.2 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan. Dit geldt zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

10.3 Cotraad is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Cotraad van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

10.4 De aansprakelijkheid van Cotraad jegens de opdrachtgever, ongeacht uit welke hoofde , voortvloeiend uit- of verband houdend met de uitvoering van enige opdracht of overeenkomst, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag van de daarvoor aangeboden of overeengekomen prijs. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verder beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.

Aansprakelijkheid wordt in elk geval beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

10.5 Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

10.6 Cotraad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de opdracht.

11 Klachten

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cotraad. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cotraad in staat is adequaat te reageren.

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen

11.2 Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van Cotraad bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Cotraad het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

12 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13 Dossier

Het wettelijk bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Indien opdrachtgever het dossier eerder wil vernietigen, kan hiervoor een schriftelijk verzoek toe worden ingediend.

 

.